Toote liik: Müügiloaga pakend
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Pakendikood: 1846852
Ravimi nimetus: ABEVMY
Toimeained:
ATC kood: L01FG01
Ravimivorm: infusioonilahuse kontsentraat
Manustamisviis: intravenoosne
Ravimi tugevus: 25mg 1ml
Kogus pakendis: 4ml 5TK
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Toimeaine kuuluvus:  
Lisainfo pakendi kohta:  
Näidustus: Abevmy kombinatsioonis fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga on näidustatud käärsoole või pärasoole metastaatilise kartsinoomiga täiskasvanud patsientide raviks. Abevmy kombinatsioonis paklitakseeliga on näidustatud metastaatilise rinnanäärmevähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Lisainformatsioon inimese epidermaalse kasvufaktori 2. tüüpi retseptori (HER2) staatuse kohta vt lõik 5.1. Abevmy kombinatsioonis kapetsitabiiniga on näidustatud metastaatilise rinnanäärmevähi esmavaliku raviks täiskasvanud naistel, kellel muid keemiaravi võimalusi, sealhulgas taksaane ja antratsükliine, ei peeta sobivaks. Patsientidel, kellel on viimase 12 kuu vältel kasutatud adjuvantraviks taksaane ja antratsükliine sisaldavaid keemiaravi skeeme, ei tohi Abevmy’d kombinatsioonis kapetsitabiiniga kasutada. Lisateavet HER2 staatuse kohta vaadake lõigust 5.1. Abevmy, lisatuna plaatinapreparaati sisaldavale kemoteraapiale, on näidustatud mitteopereeritava kaugelearenenud, metastaatilise või retsidiveerunud mittelamerakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Abevmy kombinatsioonis erlotiniibiga on näidustatud epidermaalse kasvufaktori retseptorit (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) aktiveerivate mutatsioonidega mitteopereeritava kaugelearenenud metastaatilise või retsidiveerunud mittelamerakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis alfa-2a-interferooniga on näidustatud kaugelearenenud ja/või metastaatilise neerurakulise vähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Abevmy kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga on näidustatud kaugelearenenud (FIGO [International Federation of Gynecology and Obstetrics] staadiumid III B, III C ja IV) epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis karboplatiini ja gemtsitabiiniga või kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadile tundliku epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi esimene retsidiiv ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega. Abevmy kombinatsioonis paklitakseeli, topotekaani või pegüleeritud liposomaalse doksorubitsiiniga on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis paklitakseeli ja tsisplatiiniga või teise võimalusena paklitakseeli ja topotekaaniga patsientidel, kellele ei saa manustada plaatinapreparaati sisaldavat ravi, on näidustatud püsiva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaela kartsinoomi raviks täiskasvanud patsientidel (vt lõik 5.1).
Turvaelemendid: Jah
Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC):
Pakendi infoleht (PIL): EST
Pakendi märgistus:  
Viimati Eestisse toodud: Pole kunagi Eestisse toodud
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiloa hoidja: Mylan IRE Healthcare Limited 
Müügiloa number: EU/1/20/1515 
Müügiloa kehtivuse algus: kolmapäev, 21. aprill 2021 
Müügiloa kehtivuse lõpp: kolmapäev, 22. aprill 2026 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Piirhind:   
Piirhinnaalune:   
APD piirhind:   
Sisestamise/muutmise kuupäev: neljapäev, 6. mai 2021
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.