Toote liik: Müügiloaga ravim
Ravimi kuuluvus: Inimestel kasutatav ravim
Ravimi nimetus: ABEVMY
Toimeained:
ATC kood: L01FG01
Ravimivorm: infusioonilahuse kontsentraat
Ravimi tugevus: 25mg 1ml
Retseptinõude liik*: Retseptiravim
Ravimiomaduste kokkuvõte (SPC) :
Pakendi infoleht (PIL) : EST
Pakendi märgistus:  
Näidustus: Abevmy kombinatsioonis fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga on näidustatud käärsoole või pärasoole metastaatilise kartsinoomiga täiskasvanud patsientide raviks. Abevmy kombinatsioonis paklitakseeliga on näidustatud metastaatilise rinnanäärmevähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Lisainformatsioon inimese epidermaalse kasvufaktori 2. tüüpi retseptori (HER2) staatuse kohta vt lõik 5.1. Abevmy kombinatsioonis kapetsitabiiniga on näidustatud metastaatilise rinnanäärmevähi esmavaliku raviks täiskasvanud naistel, kellel muid keemiaravi võimalusi, sealhulgas taksaane ja antratsükliine, ei peeta sobivaks. Patsientidel, kellel on viimase 12 kuu vältel kasutatud adjuvantraviks taksaane ja antratsükliine sisaldavaid keemiaravi skeeme, ei tohi Abevmy’d kombinatsioonis kapetsitabiiniga kasutada. Lisateavet HER2 staatuse kohta vaadake lõigust 5.1. Abevmy, lisatuna plaatinapreparaati sisaldavale kemoteraapiale, on näidustatud mitteopereeritava kaugelearenenud, metastaatilise või retsidiveerunud mittelamerakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Abevmy kombinatsioonis erlotiniibiga on näidustatud epidermaalse kasvufaktori retseptorit (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) aktiveerivate mutatsioonidega mitteopereeritava kaugelearenenud metastaatilise või retsidiveerunud mittelamerakulise mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis alfa-2a-interferooniga on näidustatud kaugelearenenud ja/või metastaatilise neerurakulise vähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks. Abevmy kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga on näidustatud kaugelearenenud (FIGO [International Federation of Gynecology and Obstetrics] staadiumid III B, III C ja IV) epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähiga täiskasvanud patsientide esmavaliku raviks (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis karboplatiini ja gemtsitabiiniga või kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadile tundliku epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi esimene retsidiiv ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega. Abevmy kombinatsioonis paklitakseeli, topotekaani või pegüleeritud liposomaalse doksorubitsiiniga on näidustatud täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega (vt lõik 5.1). Abevmy kombinatsioonis paklitakseeli ja tsisplatiiniga või teise võimalusena paklitakseeli ja topotekaaniga patsientidel, kellele ei saa manustada plaatinapreparaati sisaldavat ravi, on näidustatud püsiva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaela kartsinoomi raviks täiskasvanud patsientidel (vt lõik 5.1).
Turvaelemendid: Jah
: Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet. Patsientidel ja tervishoiutöötajatel on tungivalt soovitatav teavitada selle ravimi kõikidest võimalikest kõrvaltoimetest Ravimiametit
Müügiloa hoidja: Mylan IRE Healthcare Limited 
Müügiloa number: EU/1/20/1515 
Müügiloa kehtivuse algus: 21. aprill 2021 
Müügiloa kehtivuse lõpp: 22. aprill 2026 
Müügiloa menetluse liik: Tsentraalne registreerimine 
Avalik hinnanguaruanne koos riskijuhtimiskava kokkuvõttega :   
Pakendikood Ravimi nimetus Ravimivorm Pakend Retseptinõue Soodustus Piirhind Viimati sisseveetud PƤritolumaa Pakendi lisainfo
1846841  ABEVMY  infusioonilahuse kontsentraat  25mg 1ml 4ml 1TK           
1846852  ABEVMY  infusioonilahuse kontsentraat  25mg 1ml 4ml 5TK           
1846863  ABEVMY  infusioonilahuse kontsentraat  25mg 1ml 16ml 1TK           
1846874  ABEVMY  infusioonilahuse kontsentraat  25mg 1ml 16ml 2TK           
1846885  ABEVMY  infusioonilahuse kontsentraat  25mg 1ml 16ml 3TK           
Retseptinõude liik* - ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka.

Acrobat Readeri saad endale alla laadida siit